YOGURTS

Byblos Plain Yogurt - Yogurt 1.81 kg
Merve Cream on Top Yogurt - Kaymakli Yogurt 908 gram
Merve Whole Milk Yogurt - Tam Yagli Yogurt 906 gram
Merve Strained Yogurt - Suzme Yogurt 908 gram